top of page

Regler for undervisning af børn med længerevarende skolefravær - herunder skolevægring
Det er bekymrende og hjerteskærende at være vidne til, at ens barn ikke trives i skolen eller på grund af sygdom eller psykiske diagnoser ikke har mulighed for at deltage i skolens normale undervisning.Få overblikket over Undervisningsministeriets bestemmelser om sygeundervisningSom forælder ønsker du naturligvis det bedste for dit barn - også læring og faglig udvikling - sygdom eller skolevægring til trods. Men når du står midt i udfordringen, vil al din energi oftest være fokuseret på, at skabe en håndterbar hverdag for dig barn.


Det er i den sammenhæng svært at finde tid og overskud til at undersøge, hvilke regler og retningslinjer, der egentlig gælder, når det handler om sygeundervisning.


I dette blogindlæg giver vi dig et overblik over regler og retningslinjer for undervisning af børn med længerevarende skolefravær.* Hvad er sygeundervisning


Sygeundervisning er den undervisning, som børn skal tilbydes, hvis de har sygefravær af længere varighed.


Dialog om sygeundervisning til et barn skal igangsættes hurtigst muligt, og senest, når eleven har været fraværende fra skole i 15 skoledage. Dagene kan være sammenhængende eller fordelt på ofte, men kortvarigt fravær, som akkumulleres til 15 dage.* Hvem kan få sygeundervisning


Sygeundervisning er for elever, som er ramt af fysisk eller psykisk sygdom - herunder skolevægring. Undervisningen kan ske i hjemmet eller på sygehus eller institution.* Hvem har ansvaret for at sygeundervisningen igangsættes


Det er altid skolelederen på den skole, hvor barnet er indskrevet, som har ansvaret for at tage kontakt til elevens forældre med det formål at vurdere behovet for sygeundervisning.


* Hvilken dokumentation skal tilvejebringes


Opstår der usikkerhed om, hvorvidt elevens fravær skyldes at han/hun er forhindret i at komme i skole på grund af sygdom, skolevægring m.v. kan skolen, hvor barnet er tilknyttet, bede om en erklæring fra enten læge eller en sundhedstjeneste.


Når et barn overgår fra sygeundervisning i hjemmet til undervisning i skolen - eller fra sygeundervisning på fx sygehus til undervisning i hjemmet, skal underviseren tilvejebringe information om sygeundervisningens forløb, så undervisningen kan fortsættes på bedste vis i den nye situation.


Det indebærer også at relevante myndigheder eller skole informeres, således planlægning af og undervisningen i det nye set-up igangsættes med den relevante viden om den afholdte undervisning.* Samarbejde mellem skole og hjem


Når et barn har et fravær, der giver anledning til at igangsætte sygeundervisning, er det skolens leder, der skal kontakte elevens hjem og i samarbejde med elev og forældre


- se på, hvilken grund der er til elevens fravær

- formulere en plan for påbegyndelsen af sygeundervisningen

- vurdere om der eventuel skal inkludres hjælp fra den kommunale sundhedstjeneste eller om der skal tilknyttes rådgivning fra af psykologisk eller pædagogisk art.* Sygeundervisning i hjemmet

Et barn kan modtage undervisning i hjemmet. Det er skolelederen, der har ansvaret for at igangsætte sygeundervisningen efter dialog med forældrene til eleven.


Der skal til sygeundervisning i hjemmet være en plan for


- hvilke fag der skal undervises i

- omfanget af undervisningen

- hvornår undervisningen skal finde sted

- hvem der skal forestå undervisningen


Planen kan løbende tilpasses den aktuelle situation, og kan med fordel tilrettelægges sammen med underviseren/underviserne.* Hvem skal undervise i hjemmet


Når et barn modtage sygeundervisning i hjemmet, bør undervisningen så vidt muligt foretages af elevens egne lærere, som eleven kender. I den forbindelse kan der tages digitale løsninger i brug, som også muliggør at eleven virtuelt deltager i sin klasses undervisning.


Det er også muligt, at andre end elevens egne undervisere står for undervisningen af barnet. Her bør skolen gør sit bedste for at det er den samme underviser, som afholder undervisningen i hjemmet.


Forældre kan efter aftale med barnets skole stå for dele af undervisningen i hjemmet.* Sygeundervisning på et sygehus/hospital eller en institution


Hvis eleven er indlagt på sygehus, hospital eller en institution er det lederen af den skole, hvor eleven går, som er ansvarlig for at sikre sig, at eleven får sygeundervisning.


Hvis dette ikke er tilfældet, skal skolelederen kontakte kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor sygehus/hospital/institution er placeret. Kommunalbestyrelsen er ansvarlig for at sygeundervisningen på nævnte lokationer.* Hvem skal undervise på sygehus/hospital/institution


Undervisningens varetagelse på et sygehus, hospital eller en institution bør følge samme retningslinjer som varetagelsen af undervisning i hjemmet.* Indhold og omfang af sygeundervisning


Sygeundervisning skal tilpasses elevens


- alder

- helbredstilstand

- forudsætninger


Så vidt muligt, skal undervisningens indhold følge de læseplaner og undervisningsplaner som skolen har lagt. Ligeledes skal fagrækken og timetallene for fagene som udgangspunkt følges.


Ændringer af ovenstående vil bero på en konkret vurdering, og vil være hensynstagende til elevens særlige situation og formålet med sygeundervisningen: At eleven kan vende tilbage til den almindelige skoleundervisning.* Opfølgning på sygeundervisning


Når en elev har deltaget i et sygeundervisningsforløb, og skal tilbage til sin klasse og fortsætte undervisningen der, påhviler det den eller dem, som har undervist eleven at

- videregive nødvendige oplysninger om sygeundervisningen til dem, som skal undervise eleven efter sygeundervisningen er afsluttet.


Det skal ske med det formål, at overgangen fra sygeundervisning til almindelig undervisning sker ud fra elevens aktuelle faglige niveau.


I nogle tilfælde vil eleven opleve et faglige efterslæb på grund af sin fysiske eller psykiske sygdom eller mistrivsel i skolen, og i de tilfælde skal dette efterslæb håndteres via den almindelige undervisning eller ved hjælp af understøttende eller supplerende undervisning. Dette bør ske i samråd med eleven og forældre.* Hvem betaler


Når et barn modtager sygeundervisning i hjemmet, er det skolen som er ansvarlig for at tilvejebringe undervisningen og dermed dækker udgifter i den forbindelse.


Når et barn modtager sygeundervisning på sygehus/hospital eller institution, skal barnets bopælskommune afholde udgifter forbundet hermed.Få undervisning i Den Frie Digitale Skole


Den Frie Digitale Skole er en oplagt mulighed for at få undervisning i hjemmet.


Vi benytter os af digital undervisning, hvor al undervisning foregår online.


Den Frie Digitale Skole kan stå for barnets undervisning i fraværsperioden eller kan benyttes som supplerende undervisningstilbud, fx. i forbindelse med et fagligt efterslæb.
(Kilde: Undervisningsministeriet: Vejledning om regler og retningslinjer for sygeundervisning). Læs også loven på Retsinfo her


2.412 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page